نام: سید علی میرحسینی 

سمت: مدیر کنترل پروژه

تحصیلات: مهندسی صنایع

ایمیلali.mirhoseini2012@gmail.com

شماره تماس: 03536332308