نام: ایمان وفایی

سمت: مدیر پروژه آب شیرین کن 

تحصیلات: مهندسی برق

ایمیل: IMANVAFAEI@yahoo.com 

نام: حشمت عباسی اق مسجد

سمت: مدیر دفتر عمران 

تحصیلات: مهندسی عمران 

ایمیل: ncc.abbasi@gmail.com

نام:فرشاد جدگال 

سمت: سرپرست دفتر کارگاه 

تحصیلات: مهندسی برق

ایمیل: farshadjadgal.1995@gmail.com