نام: ابوالفظل نعمت پور 

سمت: مدیر مالی 

تحصیلات: حسابداری

ایمیل: abolfazlnematpur@gmail.com 

شماره تماس: 03536332302

نام: طیبه زارع 

سمت: حسابدار 

تحصیلات: حسابداری

ایمیلzare_tayebeh86@yahoo.com

شماره تماس: 03536332313

نام: منصوره منصوری  

سمت: حسابدار 

تحصیلات: حسابداری

ایمیل: mansorehmansori87@gmill.com

شماره تماس: 03536332305

نام: سید مجتبی شاهدی

سمت: حسابدار 

تحصیلات: حسابداری

ایمیلmojtaba4362@gmail.com 

شماره تماس: 03536332303