نام: سیدجواد حسینی عزآبادی

سمت: مدیرعامل

تحصیلات: دکتری مدیریت توسعه کسب و کار

ایمیل: h.ezabady@gmail.com 

شماره تماس: 03536332300