نام: رویا عسکری وزیری

سمت: مدیر واحد اداری

تحصیلات: مهندسی صنایع

ایمیل: royaaskari1390@gmail.com

شماره تماس: 03536332309

نام:رویا عسگری وزیری

سمت: کارشناس واحد اداری

تحصیلات: مهندسی صنایع

ایمیل:royaaskari1390@gmail.com

شماره تماس:03536332309

نام: راشد ستاری

سمت: کارشناس اداری

تحصیلات: علوم اقتصادی

ایمیلrashedsattari1401@gmail.com

شماره تماس: 05435312034

نام: مریم برخان 

سمت: کارشناس اداری

تحصیلات: مدیریت امور اداری

ایمیل:maryambaloch7415@gmail.com

شماره تماس: 05435312034