گلفشان‌ مکران در اثر افزایش فعالیت تکتونیکی رخ می‌دهد

محقق پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی، گلفشان‌های اخیر در منطقه مکران را در نتیجه فعالیت‌های تکتونیکی در منطقه دانست ...

ادامه خواندن