قطب جنوب با رشد گیاهان، سبزپوش شد!

تغییرات غیرمعمول در اکوسیستم‌های حساس قطبی طی دهه گذشته، سرعت گرفته و یکی از پیامدهای آن، رکورد ...

ادامه خواندن