بزرگترین مزرعه زیتون دنیا در عربستان

بزرگ ترین مزرعه زیتون دنیا در شمال عربستان سعودی به وسعت ۷۳۰۰ هکتار با بیش از ۱۸ ...

ادامه خواندن