تغییرات آب و هوایی بسیار جدی و چالش برانگیز است

سازمان ملل با هشدار نسبت به تغییرات آب و هوایی این پدیده را برای جهان و زیست ...

ادامه خواندن