بحران آب در افغانستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در توئیتی نوشت که 93 درصد از کودکان در افغانستان ...

ادامه خواندن