دسترسی به آب آشامیدنی سالم جزو حقوق بشری همه افراد است

رئیس دفتر یونیسف در ایران با بیان اینکه پیامدهای آب ناسالم و بهداشت فردی و عمومی ناایمن ...

ادامه خواندن