درباره ما

تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس

همگان نیک می‌دانیم دسترسی به آب سالم و کافی برای مصارف مختلف از شرب تا صنعت و کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی کشور، خشکسالی های متمادی، مصرف بی رویه و عدم مدیریت برداشت از سفره‌های زیر زمینی با بحران مواجه شده است به نحوی که در آینده‌ای نه چندان دور جنگ بین کشورها، جنگ آب خواهد بود.

با توجه به پراکندگی نقشه بارندگی کشور از یک طرف و از طرف دیگر رشد و توسعه صنعتی و معدنی فلات مرکزی ایران، کم آبی و بحران آبی در فلات مرکزی بسیار مشهود است.