خانه / در رسانه‌ها / وضعیت بحرانی سد‌های استان فارس

فارس براساس آخرین گزارش‌های آماری، کل حجم آب موجود در مخازن سدهای استان فارس، حدود ۱۴۸۰ میلیون متر مکعب محاسبه شده که این عدد حدود نصف ظرفیت این مخازن است.

به استناد آخرین گزارش آماری، تا صبح یکشنبه ۲۱ فروردین، حجم کل آب موجود در مخازن ۹ سد فعال استان فارس بیش از ۱۴۷۴ میلیون مترمکعب بوده حال آنکه ظرفیت مخازن این سدها، ۲۹۳۶ میلیون مترمکعب است.

براساس آمار اعلامی شرکت آب منطقه‌ای فارس، تنها حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب از کل آب موجود در مخازن سدهای استان، قابل برداشت بوده و یک سوم آب موجود، یعنی حدود ۴۷۰ میلیون مترمکعب آن باید با هدف حفظ پایداری سد، در مخازن باقی بماند و به عنوان آب قابل برداشت، محاسبه نمی‌شود.

گزارش‌ها از وضعیت ذخیره آب سدهای فارس در دیماه سال گذشته، حاکی از وجود ۱۳۱۱ میلیون مترمعکب آب بود و مقایسه این آمارها یکی از نشانگان میزان بسیار اندک بارندگی‌های فارس در فصل زمستان و ابتدای بهار که به عنوان ایام اصلی و پربارش این استان لحاظ می‌شود، است.

براساس آمارهای اعلامی، بیشترین میزان آب قابل ذخیره شده و قابل استفاده مربوط به سد سلمان فارسی و کمترین میزان نیز مربوط به سد خسویه است.

میزان آب موجود در سد درودزن حدود ۵۹۳ میلیون مترمکعب و میزان آب قابل استفاده ۲۶۳ میلیون مترمکعب، میزان آب موجود در سد سلمان ملاصدرا حدود ۱۷۴ میلیون مترمکعب و آب قابل برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب، حجم آب موجود در سد سلمان فارسی حدود ۶۵۳ و حجم آب قابل برداشت از این سد حدود ۵۸۲ میلیون مترمکعب اعلام شده است.

میزان آب قابل برداشت از سد رودبال، ۲۷ و سد چشمه عاشق حدود ۱۳ میلیون مترمکعب و حجم آب قابل برداشت از سدهای سیوند و تنگاب حدود صفر اعلام و این عدد در مورد سد خسویه منفی ۴ میلیون مترمکعب، گزارش شده است.

به استناد آخرین گزارش آماری مربوط به یکشنبه ۲۱ فروردین، میزان آب مفید نسبت به حجم کل سدهای فارس ۴۱ درصد و میزان آب موجود نسبت به حجم کل سدهای فارس نیز حدود ۵۰ درصد است.

در مقایسه به آمارهای سال گذشته که حجم کل آب مفید و قابل برداشت ذخیره در مخازن سدهای فارس حدود ۱۰۹۵ میلیون مترمکعب بود، وضعیت استان فارس به لحاظ منابع آب سطحی، چندان تفاوتی ندارد. اگرچه باید برای اظهار نظر دقیق‌تر، وضعیت منابع زیرسطحی آب و میزان اتکای استان به منابع مختلف آبی را مد نظر قرار داد.

براساس آمارها، سال گذشته نیز وضعیت مشابهی را در همه ۹ سد فعال استان فارس به لحاظ حجم آب موجود و همچنین حجم آب مفید قابل برداشت، شاهد بودیم.

کارشناسان اعتقاد دارند که امسال، علاوه بر دنبال کردن سیاست‌های آبی سال گذشته برای عبور از ایام گرم سال با کمترین میزان تنش بی‌آبی، باید راهکارهای جدیدی را هم با هدف بهبود وضعیت مصرف و پیشگیری از هدررفت منابع آبی، دنبال کرد.

منبع:ایسنا