خانه / در رسانه‌ها / مصرف بیش از متوسط آب توسط یزدی‌ها

نتایج یک بررسی نشان داد که میزان مصرف آب میان شهروندان یزدی بیشتر از حد متوسط ولی بین «نگرش به اهمیت آب، نگرانی نسبت به آینده شهر و سن» با «رعایت مصرف آب» رابطه معنی‌داری بوده است.

در این پژوهش که توسط «مهربان پارسامهر» عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و «زهرا فلک‌الدین» دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یزد تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با مصرف آب در بین شهروندان شهر یزد» در قالب یک پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است، جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان ۱۴ تا ۷۶ ساله شهر یزد بودند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان مصرف آب میان شهروندان بیشتر از حد متوسط قرار داشته و بین نگرش به اهمیت آب، نگرانی نسبت به آینده شهر و سن با رعایت مصرف آب رابطه معنی‌داری وجود دارد.

بر اساس سایر نتایج به دست آمده از این تحقیق، میان مشارکت اجتماعی شهروندان و وسایل ارتباط‌جمعی با مصرف آب رابطه منفی و معناداری وجود داشت ولی بین کیفیت آب و مصرف آب در این پژوهش رابطه‌ای مشاهده نشد و در مجموع به نظر می‌رسد نگرانی نسبت به آینده شهر، مدیریت آب، نگرش به اهمیت آب و وسایل ارتباط‌جمعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر مصرف آب داشته است.

این مقاله در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب که با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در آذرماه امسال از سوی دانشکده محیط زیست و دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن آب و فاضلاب ایران در این دانشگاه برگزار شد، به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

معرفی کوتاه از یزد

به دلیل خشکی آب و هوا و اندک بودن میزان بارندگی بین استان‌های ایران کمترین منبع آب کشاورزی در یزد قرار دارد. در فصول بهار و تابستان، آب و هوای بیش‌تر مناطق استان، گرم و خشک و در فصول زمستان و پاییز سرد و نسبتاً مرطوب است. یزد دومین شهر ایران پس از بم است که در یونسکو به ثبت جهانی رسیده‌است.

منبع: ایسنا